ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden Go2Yoga Soest

Versie 27 augustus 2020

Artikel 1 tm 11.8.                                    

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer/eigenaar: Dolly de Kroon;
 2. Bedrijf: Go2Yoga, YogaHotspot;
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer;

Artikel 2 – De ondernemer

 1. Naam: Dolly de Kroon;
 2. E-mailadres: dolly@go2yoga.nl;
 3. Website: www.go2yoga.nl;
 1. KvK-nummer: 63936968;
 1. Bank:    NL89 INGB 0006 8871 64 ten name van Go2Yoga-YogaHotspot
 2. Btw-identificatienummer:   NL001163105B77

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, dient de klant onderstaande algemene voorwaarden te lezen en gaat hiermee akkoord door middel van het (digitaal) lesboeking (online).
 3. Bij een update van de Algemene Voorwaarden is altijd de laatste versie de geldende.

Artikel 4 – Abonnementen, try-out lessen, losse-lessen-kaarten, tarieven, betalingsvoorwaarden en opzegging

 1. Het abonnement of de Losse-Lessen-Kaart kan op elk moment ingaan voor het daarbij afgesproken lesgeldtarief en bijbehorende betalingsperiode.
 2. Abonnementen voor de groepslessen zijn doorlopende en hebben een opzegtermijn. Het abonnementenaanbod bestaat uit;
  • Platinum; voor Onbeperkt aantal groepslessen per 4 weken, met een doorlopende betalingstermijn per 4 wk. + 4 x (TRX) of Yoga privé lessen per week.
  • Goud; voor Onbeperkt aantal groepslessen per 4 weken, met een doorlopende betalingstermijn per 4 weken
  • Zilver; voor 8 groepslessen per 4 weken, met een doorlopende betalingstermijn per 4 weken
  • Brons; voor 4 groepslessen per 4 weken, met een doorlopende betalingstermijn per 4 weken
 3. Abonnementen hebben bij een eerste afname een minimale looptijd van 3 x 4 weken; Deze minimale afname is 3 keer de betalingsperiode van 4 weken.
 4. Lessen saldo’s die niet gebruikt zijn na de geldigheidperiode, komen te vervallen. Kies dus het soort abonnement met het aantal lessen per week dat bij je past!
 5. Alle abonnementen zijn opzegbaar na het aflopen van de minimale afnameperiode. Daarna is de opzegtermijn 4 weken voor het einde van de nieuwe betalingsperiode. Opzeggen kan alleen per mail naar dolly@go2yoga.nl De opzegging dient altijd door Go2Yoga bevestigd te worden per mail met de exacte datum van beëindiging van het abonnement. Met deze bevestigingsmail naar de klant toe is het abonnement pas definitief opgezegd.
 6. De abonnementen zijn strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 7. De klant dient zelf de lesgelden tijdig te voldoen voor de vervolg betalingsperiode van het lopende abonnement. Dit kan via het online afspraken systeem tijdens het boeken van een les. Of het lesgeld kan zelf overgemaakt worden via de bank naar het banknummer van Go2Yoga.
 8. Bij een verstreken betalingsperiode is het online boeken van lessen geblokkeerd. De klant wordt gevraagd opnieuw zijn lesgelden voor zijn/haar abonnement of losse-lessen-kaart te betalen via iDeal. Het niet (tijdig) online boeken van de lessen of het niet volgen van de lessen geeft geen ontheffing aan het verschuldigde lesgelden.
 9. De klant mag alleen lessen volgen nadat de les is geboekt via online afspraken systeem.
 10. Bij een niet tijdige ontvangst van de verschuldigde lesgeldbedragen wordt een digitale factuur-herinnering verzonden met vermelding van de datum voor wanneer de factuur voldaan dient te zijn. Na herinnering te hebben verstuurd zal nogmaals een aanmaning worden verzonden. Bij uitblijven van betaling zal de vordering ter incasso uit handen gegeven worden, waarbij alle kosten voor rekening van de klant zijn ongeacht de hoogte van het verschuldigde bedrag. Zolang de betaling niet is voldaan, kan de klant geen lessen volgen bij Go2Yoga.
 11. Zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan er niet opgezegd worden.
 12. Het abonnement kan na de periode van de minimale afname (zie 3.) kosteloos gewijzigd worden naar een lager abonnement met minder lessen per periode. Dit dient wel uiterlijk 4 weken voor de volgende betalingstermijn doorgegeven te worden. Tussentijds wijzigen naar een hoger abonnement met meer lessen per week kan altijd, ook binnen de minimale afname periode. Wijzigen aanvragen kan alleen per email naar dolly@go2yoga.nl. Pas na een email bevestiging voor akkoord is de wijziging door te voeren.
 13. Het abonnement kan na de minimale afname periode omgezet worden naar losse lessenkaart. Dit dient wel uiterlijk 4 weken voor de volgende betalingstermijn doorgegeven te worden. Wijzigingen aanvragen kan alleen per email naar dolly@go2yoga.nl. Pas na een email bevestiging voor akkoord is de wijziging door te voeren.
 14. In geen enkel geval vindt restitutie plaats van lesgelden.
 15. Per persoon kan slechts eenmalig per twee jaar gebruik gemaakt worden van ‘try-out lessen’ bij meer dan 9 maanden afwezigheid zonder lidmaatschap. Voldoet men hier niet aan dan daarna wordt het tarief voor een losse-lessen-kaart hanteert.
 16. De try-out lessen kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Lessen saldo’s die over zijn na de geldigheidperiode, komen te vervallen.
 17. Go2Yoga behoudt het recht om de tarieven aan te passen. Dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden via de website, minimaal 2 weken van ten voren.

Artikel 5 – Lesrooster, wijzigingen, tijdelijke stopzetting van abonnement, en opzeggen

 1. Go2Yoga behoudt zich het recht om het lesrooster te wijzigen. Dit zal altijd gecommuniceerd worden op de website en via prikborden in de studio.
 2. Tijdens (officiële) schoolvakantie periodes kunnen lesroosters gewijzigd worden en het aantal lessen verminderen. Tijdens officiële feestdagen is de studio gesloten. Indien de Go2Yoga studio een korte tijdelijke (vakantie) sluiting buiten de officiële feestdagen toepast zullen van alle lopende abonnementen en losse-lessen-kaarten de betreffende einddatum worden verlengd met een periode van aantal dagen. Deze verlenging van het abonnement of losse-lessen kaarten bedraagt tenminste de helft van de peridode van de tijdelijke (vakantie) sluiting.
 3. Het Go2Yoga lesrooster bestaat gewoonlijk uit minimaal 6 lesdagen per week. Go2Yoga heeft het recht lessen te annuleren zonder opgaaf van reden. Dit zal wel zoveel mogelijk gecommuniceerd worden via mail, website of sociale media.
 4. Er vindt in geen enkel geval restitutie van lesgelden plaats in het geval van annulering van lessen door de klant (vakantie, ziekte of andere redenen).
 5. Go2Yoga behoudt zich het recht om van locatie of lesruimte te wijzigen binnen de Gemeente Soest. In dat geval wordt dit tijdig gecommuniceerd naar de klant.
 6. Abonnementen kunnen 1 keer per jaar worden bevroren c.q. tijdelijk stopgezet voor maximaal 18 dagen. Dit dient via de mail aangevraagd te worden met vermelding van de gewenste periode. Er wordt dan gelijk een datum afgesproken waarop het abonnement weer actief wordt via de bevestigingsmail. Abonnementen kunnen niet met terugwerkende kracht tijdelijk worden gestopt. Restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk.
 7. Indien een abonnement wordt opgezegd terwijl het nog bevroren is, dan wordt het abonnement eerst weer geactiveerd volgens de afgesproken her-activeringsdatum. TEVENS geldt altijd de minimale afname periode bij een abonnement en de opzegtermijn van 4 weken.

Artikel 6 – Personal training, privélessen, annulering les, langdurige afwezigheid, tarieven, betalingsvoorwaarden, force majeure-clausule (overmacht bij calamiteiten)

 1. Het eerste personal trainingstraject bestaat altijd uit minimaal 3 sessies.
 2. Privélessen of semi-private lessen worden via de mail in goed overleg ingepland. Privélessen dienen tijdig, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, te worden geannuleerd. Indien korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt de trainingssessie doorberekend.
 3. Alleen in het geval van ernstige blessures/aandoeningen is het mogelijk om (semi) privélessen tijdelijk stop te zetten. De personal training zal weer hervat worden zodra de klant hersteld is van de ernstige blessure of aandoening.
 4. Bij minimaal 1 of 2 aanmeldingen vindt de groepsles wel plaats. Bij aanmelding van 1 persoon voor een groepsles zal Go2Yoga wel met de klant overleggen of deze de betreffende les alleen wil doen.
 1. In het geval dat de ondernemer Go2Yoga als gevolg van force majeure (overmacht) tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen, heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst de verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Omstandigheden waarbij sprake is van overmacht, en de gevolgen als dit aan de orde is. Volgende zaken vallen hieronder: overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. De (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van een virus te voorkomen doet Go2Yoga een beroep op overmacht. Ook bij ziektes, epidemieën of quarantaines.
 2. In geval van onvoorziene gebeurtenissen waaraan Go2Yoga niet debet is zoals; schade aan het bedrijf en of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot het bedrijf om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, een door de overheid opgelegde sluiting, rampen en of vanwege veiligheidsredenen is Go2Yoga niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Ook zal er geen restitutie van lesgelden mogelijk zijn.
 1. Als de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Restitutie van de betaalde, nog gemaakte afspraken vinden bij calamiteiten en overmacht nimmer plaats.

 

Artikel 7 – Workshops en cursussen

 1. De klant kan uitsluitend aan de workshop, of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
 2. Het lesgeld kan door een overschrijving worden voldaan.
 3. Go2Yoga behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops, en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 4. Bij annulering door de klant wordt tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop of cursus 50% van het lesgeld van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is de klant de volledige betaling verschuldigd.
 5. Als een workshop of cursus wordt geannuleerd door Go2Yoga door te weinig inschrijvingen of ziekte docent, vindt er restitutie van het volledige lesgeld plaats.

Artikel 8 – Cursussen Kinderyoga en Klassiek Ballet

 1. De leeftijd om te kunnen deelnemen is minimaal 6 en maximaal – 12 jaar.
 2. De deelnemersbijdrage is eerst voor 1 proefles, daarna beslist men over doorgang voor de gehele cursus. De Kinder lessen zijn 45 minuten.
 3. Losse lessen zijn niet mogelijk; de cursus bestaat uit een aantal van tevoren bepaalde data.
 4. De cursus is kind-gebonden en kan dus niet tussen vriendjes of broertjes/zusjes worden uitgewisseld.
 5. Geld retour is nimmer mogelijk.
 6. Bij de proeflessen mag de ouder/verzorger in de lounge blijven (maar dus niet in de zaal), om zo ook een indruk te krijgen van de les en de sfeer.
 7. Graag even afmelden als je kind een keer niet kan komen door ziekte, partijtje e.d. door een mail te sturen.
 8. Daar het om een cursus gaat is het wel de bedoeling dat een kind iedere keer meedoet. Dus niet af en toe meedoet. Dit is van essentieel belang voor de continuïteit en lesopbouw.

Artikel 9 – Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Door het aangaan van een abonnement of doen van losse lessen of personal training, verklaart de klant dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat tot lichamelijke inspanning.
 2. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen en begrijpt dat dit kan ontstaan. De ondernemer kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, de klant is ten allen tijden zelf verantwoordelijk om binnen zijn fysieke grenzen te blijven.
 3. Go2Yoga is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenis van de klant of derden, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is;
 4. De klant is verplicht pijn, of enig ander onbehagen te vermelden tijdens een les of personal training.

Artikel 10 – Privacy

 1. Alle persoonlijke informatie die de klant met Go2Yoga deelt wordt vertrouwelijk behandeld.
 2. Hier vallen persoonsgegevens onder, maar ook informatie over de gezondheid en privésituatie die in vertrouwen met Go2Yoga en/of de werknemers wordt gedeeld.
 3. De e-mailadressen zullen nimmer worden doorverkocht of uitgeleend aan andere bedrijven.

 

Artikel 11 – Huisregels

 1. De klant dient op tijd aanwezig te zijn voor een les.
 2. Voor, tijdens en na de les dient het stil te zijn in de zaal en lounge ruimte. De klant draagt hieraan bij door niet opzettelijk hard te praten en mobiele telefoons ten allen tijde uitgeschakeld te hebben.
 3. De klant dient volgens de ‘nieuwe norm’ (overheidsmaatregel vanaf maart 2020 in verband met het Corona -virus)  minimaal 1.50 meter afstand te houden van alle andere deelnemers en docenten, gedurende de aanwezigheid in en rondom de Go2Yoga studio. Zolang deze overheidsmaatregel duurt zorgt Go2Yoga dat de 1.50 meter afstandsnorm in de studio logistiek mogelijk is. Dit door onder meer door de yoga-oefenmatten zodanig van elkaar af te plaatsen dat er minimaal 1,50 meter tussenruimte is. Tevens is er minimaal 15 minuten in- en uitloop tijd tussen de lessen gepland.
 4. Het corona protocol voor yogascholen is van toepassing, en hangt in de studio ter inzage en wordt meegezonden bij een online lesboeking.
 5. De docenten mogen deelnemers naar huis sturen bij griepverschijnselen.
 6. Ook dient de klant tijdens de les of personal training schoon op het lichaam te zijn, schone kleding te dragen en geen zware parfums op te hebben. De klant dient de yogamat en materialen na gebruik weer te reinigen, ook bij gebruik van yogahanddoek op mat.
 7. De klant gaat zorgvuldig om met de eigendommen van de studio.
 8. Go2Yoga behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen. Restitutie vindt in dat geval nimmer plaats.

 

Algemene voorwaarden 27 augustus Go2Yoga Soest

Algemene voorwaarden 2020 Go2Yoga Soest

Algemene voorwaarden 2019 Go2Yoga Soest

Algemene voorwaarden 09-2018 Go2Yoga Soest

Algemene voorwaarden 27-07-2017Go2Yoga

OVER DEZE SITE

VOLG ONS

DOWNLOAD ONZE APP

© 2020 Copyright Go2Yoga.| Kvk nr. 63936968 | Privacystatement